Regulamin Konkursu na Instagramie 24.04.2016


Regulamin Konkursu "Wygraj 200zł na buty w sklepie Outetmax.pl"

1. Regulamin

§1. Zasady ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest serwis joannavi.com, właściciel profilu na portalu Instagram na którym organizowany jest konkurs w dniach 24.04. – 03.05.2017.
2. Fundatorem nagród jest: Outletmax.pl.
3. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Instagram. Informacje dostarczone przez Uczestnika Konkursu mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

§2. Zasady Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 24 kwietnia 2017 roku.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie konta na portalu Instagram, udostępnienie grafiki konkursowej, oznaczenie na niej @joannavi oraz @outletmax.pl i dodanie hasztagów: #konkursvi #buty . 
3. Nagrodę otrzymają osoby, które zostaną jawnie wylosowane.
4. Jeden Użytkownik może dodać wiele grafik.
5. Jeden Uczestnik może posługiwać się tylko jednym kontem na 
Instagram.com. 
6. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
7. W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 18 lat, posiada swój profil osobowy na portalu Instagram.com oraz obserwuje profil @joannavi i @outletmax.pl
8. Konkurs kończy się z dniem 03 maja 201 roku.
9. Wyniki konkursu będą ogłaszane następnego dnia po zakończeniu konkursu.

 

§3. Kryterium wyboru Zwycięzców Konkursu
1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba wylosowana, spełniająca wymagania pkt.2  w paragrafie 2. W konkursie może zostać wyłoniony tyko jeden zwycięzca

§4. Nagrody
1. Nagroda to bon o wartości 200zł do wykorzystanie w sklepie Outletmax.
2. W przypadku, gdy Laureat nie odbierze nagrody w przeciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników lub też kontakt z Laureatem jest niemożliwy lub utrudniony z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu, nagroda przepada. W takim przypadku Organizator Konkursu może dokonać ponownego wyboru Laureata. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do nowo wybranego Laureata, z tym zastrzeżeniem, że ustala się ostateczny termin wydania nagrody na dzień 20 maja 2017 roku. W przypadku braku odbioru nagrody przez Laureata Konkursu w ww. terminie, przyznana nagroda przepada.
3 Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§5. Postanowienia końcowe i informacje techniczne
1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Instagram.
3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo).
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu Serwisu Społecznościowego Instagram.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pliki tekstowe lub graficzne, które zostały umieszczone przez Użytkownika.
7. Organizator nie archiwizuje i nie administruje plikami graficznymi oraz informacjami tekstowymi wprowadzanymi do aplikacji przez Użytkowników.
8. Organizator Konkursu zastrzegają sobie prawo do usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu profilu, z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafika, tekst, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane.
9. Użytkownik oświadcza, że treści zamieszczane w ramach konkursu nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatorów i osób trzecich za użycie treści, grafiki i/lub linki naruszających prawa osób trzecich.
11. Teksty oraz grafiki konkursowe nie mogą zawierać treści, które przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.
12. Osoby przystępujące do Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu, celem realizacji procesu Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r nr 101 poz. 926 z pózn. zm/”).
13. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) odrzucenia zgłoszenia przystąpienia do Konkursu w przypadku niedopełnienia warunków, wynikających z Regulaminu,
b) wykładni Regulaminu i rozstrzygania sporów przy jego stosowaniu.

2. Polityka Prywatności


§1. Ochrona prywatności
1. Organizator zobowiązują się do ścisłego przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133, poz 883).


xxxyyy
xxxyyy
xxxyyy
xxxyyy
xxxyyy
xxxyyy
xxxyyy
xxxyyy
xxxyyy
xxxyyy
xxxyyy
xxxyyy
xxxyyy
xxxyyy
xxxyyy
xxxyyy
xxxyyy